Képesítések a hűtős-klímás szakmában

Az Európai Unió szabályozásával összhangban 2009-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megpályáztatta a 310/ 2008. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a hűtés, légkondicionálás, hőszivattyú, valamint a jármű- és szállítmányhűtés szakterületeken a hűtőközegek piacra helyezésének, felhasználásának, környezetbe jutásának és ártalmatlanításának felügyelete, a monitoring-rendszer üzemeltetése, valamint az érdekeltek képesítése és ellenőrzése tevékenységek ellátását.

A feladatot a HLH Monitoring Nonprofit Kft. nyerte el, melymek ügyvezetője Zoltán Attila, a HKVSZ azóta (ez okból) lemondott főtitkára. Cikkünkben áttekintjük az új rendszert.

Uniós jogszabályok

Az ózonlebontó anyagokról szóló 2037/ 2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírta a tagállamok részére, hogy az üzemeltetőknek a legalább 3 kg szabályozott anyagot tartalmazó helyhez kötött HLH berendezéseiket évente szakképzett személyzettel szivárgási szempontból ellenőriztetniük kell. A szivárgásellenőrzésben, valamint a berendezések telepí- tésében, karbantartásában, szervizelésében, a hűtőközeg visszanyerésében, újrafelhasználásában, ártalmatlanításában résztvevő személyzetnek a jogszabályban meghatározott minimum képzettségi követelményeknek eleget kell tennie. A légkörbe kerülő üvegházhatású gázok csökkentése érdekében az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról (F-gázok) szóló 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet képzési és képesítési követelményeket ír elő azoknak a személyeknek és gazdálkodó szervezeteknek a részére, amelyek – egyebek mellett – részt vesznek a helyhez kötött hűtő, légkondicionáló és hőszivattyú (HLH) berendezések – ideértve a hűtőköreiket – telepítésében, karbantartásában, szervizelésében, szivárgásvizsgálatában vagy a hűtőközeg visszanyerésében, továbbá a járműklíma és szállítmányhűtés (MAC) szektorokban a hűtőközeg visszanyerésében. Az üzemeltetők kötelesek új vagy javított berendezéseken a beüzemeléskor – töltetnagyságtól függetlenül – szivárgásvizsgálatot végrehajtatni, majd töltetnagyság függvényében a szivárgást rendszeresen ellenőriztetni. Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött HLH berendezések – a szabályozott anyagokkal töltött berendezésekre is vonatkozó – általános szivárgásellenőrzési követelményeit az 1516/2007/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött HLH berende-zések tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelményeket és kölcsönös elismerési feltételeket a 303/2008/EK bizottsági rendelet rögzíti. A gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó MAC légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeit és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeit a 307/2008/EK bizottsági rendelet határozza meg. A vonatkozó irányelvek és a fenti rendeletek mellett alapvetően két, a szakmára vonatkozó – Magyarországra is érvényes CEN – szabvány határozza meg a követendő szakmai alapelveket. Az egyik, az EN 378 a hűtőberendezések és hőszivattyúk biztonsági követelményeire vonatkozik, a másik, az éppen átdolgozás alatt lévő prEN 13313, a hűtő- és hőszivattyú-berendezéseken tevékenységet végző szakemberek kompetencia-követelményeit tartalmazza.

A hazai rendszer szempontjából releváns EU jogszabályi elemek

A jelenlegi képesítési rendszer korszerűsítése és a monitoring-rendszer felállítása alapvetően a 842/2006/EK rendelet alábbi rendelkezései (valamint a revízió alatti 2037/2000/EK várható módosításai) alapján kerül megvalósításra.

■ „…3. cikk/(2) Az (1) bekezdésben említett alkalmazások üzemeltetői kötelesek biztosítani, hogy ezen alkalmazásoknál a szivárgást olyan képesítéssel rendelkező személyzet ellenőrizze, aki megfelel az 5. cikk követelményeinek…

■ ” „…3. cikk/(6) Az (1) bekezdésben említett, 3 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazások üzemeltetőinek nyilvántartást kell vezetniük a beépített fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségéről és típusáról, minden hozzáadott mennyiségről, valamint a szervizelés, karbantartás és végleges ártalmatlanítás során visszanyert mennyiségről. Egyéb releváns információkról is nyilvántartást kell vezetniük, beleértve a szervizelést vagy karbantartást végző vállalat vagy személy adatait; valamint a (2), (3) és (4) bekezdés értelmében végzett ellenőrzések időpontját és eredményét is, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontjában említett külön helyhez kötött berendezéseket azonosító releváns információt. E nyilvántartásokat kérelem alapján az illetékes hatóság és a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani...”

■ „…5. cikk (4) A tagállamok biztosítják, hogy 2009. július 4-ig a 3. és 4. cikkben szabályozott tevékenységek végzésében közreműködő vállalatok csak akkor vehessenek át fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó szállítmányt, amennyiben az érintett személyzetük rendelkezik az e cikk (2) bekezdésében említett képesítéssel.”

■ „…6. cikk (4) A tagállamok az – e rendeletben említett – érintett ágazatok számára a kibocsátási adatok lehetőség szerinti megszerzésének céljából jelentéstételi rendszereket állapítanak meg…”

■ Figyelembe véve még a 303/2008/EK rendelet 2. cikkelyét is, mely szerint „…Ezt a rendeletet az alábbi tevékenységeket végző személyzetre kell alkalmazni:

■ a 3 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazások, illetve a 6 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó, hermetikusan zárt rendszerekkel rendelkező, és az erre utaló címkével ellátott alkalmazások ellenőrzése szivárgási szempontból;

■ visszanyerés;

■ telepítés;

■ karbantartás vagy szervizelés.

A rendeletet továbbá az alábbi tevékenységeket végző vállalatokra is alkalmazni kell:

■ telepítés;

■ karbantartás vagy szervizelés…”

A hazai szabályozás

Elmúlt év végén lépett hatályba a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról. A rendelet a környezetterhelés csökkentése, a hűtőközeg-felhasználás és környezetbe jutás teljes körű nyomon követése, a környezetterhelők jobb szankcionálhatósága érdekében a rendelet hatálya alá vonta a hűtőközeg-kereskedelmet, valamint a járműklíma és a szállítmányhűtés (MAC) szektorokat is. A rendelet szerint fenti tevékenységek monitoringjára, ellenőrzésére, a hűtés, klíma és hőszivattyú (HLH), valamint a járműklíma és szállítmányhűtés (MAC) szektorban tevékenykedő személyzet és gazdálkodó szervezetek képesítésére, a berendezések és a hűtőközeg-felhasználás ellenőrzésére a környezetvédelemért felelős miniszter 2009. június 29-én a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (Továbbiakban Szövetség) által létrehozott HLH-Monitoring Nonprofit Kft.-t jelölte ki országos monitoring és képesítő testületként.

A HLH-Monitoring jogszabály szerinti feladatai

A HLH szektorban a legalább 3 kg hűtőközeget tartalmazó, meglévő és újonnan telepített berendezések azonosító kódrendszerének létrehozása, kezelése, a berendezés adatait és a szivárgásvizsgálat elvégzését igazoló magyar nyelvű elektronikus címke kiadása,

■ ezen berendezések kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzésére vonatkozó adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és magas szintű adatvédelmi- és fizikai biztonság melletti üzemeltetése és kezelése,

■ a HLH, a járműklíma és szállítmányhűtés szektorokban felhasznált vagy visszanyert, újrafelhasznált, ártalmatlanított hűtőközegekre vonatkozó adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése,

■ a 2037/2000/EK rendelet 16. és 17. cikkei szerinti szakképzési követelményeknek való megfelelés érdekében létrehozott képesítő és vizsgáztató testület feladatainak ellátása,

■ a 303/2008/EK rendelet 10. és 11. cikk szerinti képesítő és vizsgáztató testület feladatainak ellátása,

■ a 307/2008/EK rendelet 3. cikke szerinti személyzetet képesítő testület, valamint a vizsgáztató testület feladatainak ellátása. A

HLH-Monitoring tevékenysége a fentiek alapján az alábbi területekre terjed ki:

■ Mesterséges hűtőközegekkel foglalkozó, azokat felhasználó gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) képesítésének szervezése, kiadása, nyilvántartása, a tevékenységi és hűtőközeg-vásárlási jogosultságok naprakész nyilvántartása.

■ Képesített gazdálkodó szervezetek által alkalmazott személyzet átmeneti és végleges képesítéseihez kapcsolódó képzési és vizsgáztatási programok és módszerek kidolgozása, vizsgáztató helyekkel kötött megállapodások alapján a rendszer működtetése, a képesítések kiadása, nyilvántartása.

■ Mesterséges hűtőközegeket tartalmazó, telepített hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyús berendezésekben üzemelő hűtőkörök azonosító rendszerének, nyilvántartásának működtetése, a hűtőkörökön végzett beüzemelési, javítási, hűtőközeg-betöltési és -lefejtési, valamint a kötelező szivárgásvizsgálati tevékenységek nyilvántartása.

■ Együttműködés a kormányzati szervekkel, szakhatóságokkal és szakmai szervezetekkel a rendszer működtetése, a jogszabályi környezet korszerűsítése, a jogszabályokból fakadó adatszolgáltatási, statisztikai, informatikai, valamint ellenőrzési és szankcionálási feladatok végrehajtása érdekében.

A vállalkozások jelentéstételi kötelezettségei

A jelentéstétel kötelező a HLH, a járműklíma és szállítmányhűtés szektorokban történő felhasználásra az ország területén gyártott, oda behozott vagy onnan kivitt, illetve felhasznált, eladott vagy visszanyert hűtőközegről. Jelentést készít, aki a HLH szektorban hűtőközeget tartalmazó berendezéseket üzembe helyezett vagy üzemeltetésből kivont, új címkével látott el, valamint szivárgásvizsgálatot végzett. A HLH-Monitoring éves összesített jelentést készít elektronikus formában a folyamatosan feltöltött adatok alapján. Az üzembe helyezésekről és a vizsgálatokról készült dokumentumokat a központi adatbázisba feltölti. A HLH-Monitoring a jelentések adataiból hozza létre az adatbázist az elvégzett szivárgásvizsgálatok ellenőrzése és a hűtőközegek általános évi szivárgási rátái meghatározása érdekében.

Személyzetképesítés

Bevezetés került egy személyzetképesítési rendszer, amely biztosítja a HLH és MAC szektorokban tevékenykedő szakemberek részére az európai és hazai elvárásoknak megfelelő, kompetenciaalapú képesítések megszerzési lehetőségét. Figyelembe veszi az eddig szerzett képességeket és jogosultságokat, de ismeretfelújító képzést tesz szükségessé és lehetségessé az e-learning alapú felkészülési időszakban, amely egy szintén internet-alapú tesztvizsgával zárul. A vizsgarendszerben a gyakorlati és elméleti számonkérés tartalma és módszere megfelel a vonatkozó uniós elvárásoknak. Mindezt olyan számítástechnikai háttér támogatja, amely minimálisra csökkenti a papíralapú archiválási, dokumentálási rendszert, hiszen csak a jogszabályi előírások szerinti dokumentumok kerülnek kinyomtatásra. A képesítések nyilvántartásával és a gazdálkodó szervezetek tevékenységének folyamatos ellenőrzésével tisztul a szakma, és kizárhatók a képesítés nélkül tevékenykedők. Szintén nem mellékes, hogy az EU szerinti személyzetképesítések kiadásával valóra válhat a képesített személyek szolgáltatásainak Európán belüli „szabad áramlása”.

Gazdálkodó szervezetek képesítése

Bevezetésre került egy a gazdálkodó szervezetek képesítésére vonatkozó rendszer, amely az üzemeltetők számára biztosítja a szakszerű szolgáltatást nyújtani képes és arra jogosult, a szükséges képességekkel és eszközökkel rendelkező gazdálkodó szervezeteket. Ez a rendszer megfelelő, képesített személyzet alkalmazásával lehetőséget biztosít a tevékenységhez szükséges – elszámolásra kötelezett – hűtőközeg vásárlására, kezelésére és felhasználásra. Elveiben az ISO 9000 szabványcsaládot követi, gyakorlatában a jogszabályi és szakmai elvárásoknak megfelelő, szükséges és lehetséges mértékig egyszerűsített módon oldja meg a cégek képesítésének ellenőrzését (folyamatos tevékenység lehetővé tétele, „táv-audit”). A vonatkozó uniós és hazai szakmai elvárásoknak megfelelően számon kéri a jogi megfelelőséget, a szükséges tárgyi és információs erőforrások meglétét, a megfelelő gyakorlatot és adminisztrációt. Csak szerződéses viszonyban lévő képesített személyzettel való szolgáltatást feltételez, tesz lehetővé!

Berendezések és hűtőköreik nyilvántartása

Bevezetésre került egy berendezés-, illetve hűtőkör-nyilvántartó rendszer (kataszter), amely biztosítja a HLH szektorban üzemelő, üzemen kívül helyezett és telepítésre kerülő hűtőkörök, hűtőberendezések, illetve a MAC szektor berendezéseinek – a rendszer működtetéséhez szükséges és a jogszabályok által előírt – adatainak regisztrálását, nyilvántartását. Ugyanakkor a berendezéseken végzett tevékenységek (mint szivárgásvizsgálat, hűtőközeg-felhasználás, javítás) on-line nyilvántartásával – az üzemeltetők feladatát átvállalva – biztosítható egy naprakész adatbázis. A rendszer biztosítja – jogosultsági szint függvényében – mind az üzemeltetők és berendezéseik, szolgáltató gazdálkodó szervezeteik, mind a gazdálkodó szervezetek és szakembereik közötti naprakész relációkezelést, adatelérést. Az adatok statisztikai elemzésével, lekérdezésével szükség és igény szerint biztosít elemzéseket, adatokat, amelyek nemcsak a rendszeres és eseti kívánt-kötelező adatszolgáltatásokhoz, hanem a gazdálkodó szervezetek képesítési megfelelőségének aktuális, egyszerű elemzéséhez is szolgáltat információkat.

Hűtőközeg-kataszter

Lépésenként, a fentiekkel összhangban bevezetésre kerülhet egy olyan hűtőközeg-forgalom nyilvántartó rendszer (kataszter), amely biztosítja a HLH és MAC szektorban tevékenykedő kereskedelmi vállalkozások (nagykereskedők, viszonteladók) hűtőközeg piacra helyezésének, jogszerű értékesítés ellenőrzésének lehetőségét, ennek nyilvántartását; a képesített gazdálkodó szervezetek hűtőközeghez jutásának ellenőrzését, a felhasználás nyomon követését; az üzemeltetők hűtőköreibe töltött, onnan lefejtett vagy elszivárgott hűtőközeg regisztrálását; valamint az egyéb, regisztrált felhasználók (gyártók, laborok, képző intézetek) hűtőközeg-vásárlási, ártalmatlanítási tevékenységét. Ezen kívül biztosítja a HLH és MAC szektorban üzemelő, üzemen kívül helyezett és telepítésre kerülő hűtőkörök, hűtőberendezések hűtőközeg-felhasználásának alkalmazási szektorok (ipari-keres- kedelmi hűtés, légkondicionálás, hőszivattyú), töltetnagyság (3-30-300 kg), hűtőközeg-típusok (CFC, HCFC, HFC), hűtőközeg-felhasználás (új, rátöltés, szivárgás, visszanyerés, visszatöltés, regenerálás, ártalmatlanítás) szerinti nyilvántartását, elemzését. A rendszer üzemeltetésének alapvető feltétele, hogy a szakmában dolgozó személyek a HLH-Monitoringnál jelentkezzenek be és aktiválják meglévő képesítésüket, vagy annak hiányában szerezzék meg a rendelet szerinti képesítésüket. Szintúgy a legalább 3 kg hűtőközeg-töltetű HLH berendezéssel rendelkező üzemeltetők/tulajdonosok a jogszabály szerint jelentsék be berendezéseiket az előírtaknak meg-felelően, és keressenek megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozást, aki segít a jogszabályi követelményeknek való megfelelés folyamatos fenntartásában. Végül pedig nélkülözhetetlen, hogy az érdekelt hatóságok hajtsák végre a szükséges mértékű ellenőrzéseket.

Forrás: HLH MonitoringTémakör: Szakmatörténet

Szólj hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés